Osaka, Kyoto, Tokyo / Tokyo - Shinjuku

A night view of Shinjuku, with lots of neons

A night view of Shinjuku, with lots of neons


(c) 1998-2002 by Yves Lafon