Shinjuku, Mai 2002 / Shinjuku

Croisement, Shinjuku, Tokyo, Japon.

Croisement, Shinjuku, Tokyo, Japon.


(c) 2002 by Yves Lafon