Shinjuku, Mai 2002 / Shinjuku

Detente dans la ville, parc de Shinjuku, Tokyo, Japon.

Detente dans la ville, parc de Shinjuku, Tokyo, Japon.


(c) 2002 by Yves Lafon