Shinjuku, Mai 2002 / Shinjuku

Cycas revoluta (faux palmier), dit Sagou du Japon. Jardin de Shinjuku, Tokyo, Japon.

Cycas revoluta (faux palmier), dit Sagou du Japon. Jardin de Shinjuku, Tokyo, Japon.


(c) 2002 by Yves Lafon