Shinjuku, Mai 2002 / Shinjuku

Platycerium bifurcatum, corne d'elan ou corne de cerf. Jardin de Shinjuku, Tokyo, Japon.

Platycerium bifurcatum, corne d'elan ou corne de cerf. Jardin de Shinjuku, Tokyo, Japon.


(c) 2002 by Yves Lafon