Tokyo - Kobe, Avril 2002 / Tokyo

Reflet du Shinkansen dans un immeuble Tokyoite. Japon.

Reflet du Shinkansen dans un immeuble Tokyoite. Japon.


(c) 2002 by Yves Lafon