Fujisawa - Tokyo / Tsujido

Bike parking lot in a normal building, in Tsujido

Bike parking lot in a normal building, in Tsujido


(c) 2000-2002 by Yves Lafon